Monday’s class – 10/05/2010

Monday’s class – 10/05/2010

Warmup followed by
Ukemi practice
Shikko practice
Unsoku & Tandoku Undo

Go-hon-no-kuzushi (Main 5 of randori-no-kata balance breaking techniques):
1 – Oshi-taoshi (No 6)
2- Hiki-Taoshi (No 8)
3- Waki Gatame (No 10)
4 – Shiho-Nage  (No 14)
5- Sumi-Otoshi (No 16)

First 2 techniques of the Koryu Dai Yon:
1-  Jodan-aigamae
2- Jodan-gyakugamae

Share

Leave a Reply